Có 1 kết quả:

shòu mìng

1/1

shòu mìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) life span
(2) life expectancy
(3) lifetime (of a machine)