Có 1 kết quả:

shòu táng

1/1

shòu táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mourning hall
(2) a hall for a birthday celebration