Có 1 kết quả:

shòu dài

1/1

shòu dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian paradise flycatcher (Terpsiphone paradisi)