Có 1 kết quả:

shòu shu

1/1

shòu shu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

predestined length of life