Có 1 kết quả:

shòu xīng

1/1

shòu xīng

giản thể

Từ điển phổ thông

ông Thọ

Từ điển Trung-Anh

(1) god of longevity
(2) elderly person whose birthday is being celebrated