Có 1 kết quả:

shòu lǐ

1/1

shòu lǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

lễ mừng thọ

Từ điển Trung-Anh

birthday present (for an old person)