Có 1 kết quả:

shòu yán

1/1

shòu yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

birthday banquet