Có 1 kết quả:

shòu gāo

1/1

shòu gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

birthday cake