Có 1 kết quả:

shòu kǎo

1/1

shòu kǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long life
(2) life span