Có 1 kết quả:

Shòu yáng xiàn ㄕㄡˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shouyang county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi