Có 1 kết quả:

shòu xiàn

1/1

shòu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lifetime
(2) length of life