Có 1 kết quả:

shòu xiǎn

1/1

shòu xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) life insurance
(2) abbr. for 人壽保險|人寿保险