Có 1 kết quả:

shòu miàn

1/1

shòu miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

birthday noodles (for longevity)