Có 1 kết quả:

fēng sān

1/1

fēng sān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inside back cover

Một số bài thơ có sử dụng