Có 1 kết quả:

fēng bāo

1/1

fēng bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to package up
(2) (computer networking) packet