Có 1 kết quả:

fēng gǎng

1/1

fēng gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to seal off a port