Có 1 kết quả:

fēng pí

1/1

fēng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outer skin
(2) envelope
(3) cover
(4) (legal) seal