Có 1 kết quả:

fēng wǎng

1/1

fēng wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seal a net (e.g. in tennis)
(2) to block (a network)
(3) Internet censorship