Có 1 kết quả:

shè yǐng jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

projective geometry