Có 1 kết quả:

shè yǐng biàn huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a projective transformation