Có 1 kết quả:

shè chéng

1/1

shè chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) range
(2) reach
(3) firing range