Có 1 kết quả:

shè jīng

1/1

shè jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ejaculation
(2) to ejaculate