Có 1 kết quả:

shè jīng guǎn

1/1

shè jīng guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ejaculatory duct