Có 1 kết quả:

shè dīng qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nail gun
(2) stud gun