Có 1 kết quả:

shè mén

1/1

shè mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(soccer, handball etc) to kick or shoot the ball towards the goal