Có 1 kết quả:

shè pín shí bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

radio-frequency identification (RFID)