Có 1 kết quả:

jiāng qín bǔ chù ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄣˊ ㄅㄨˇ ㄔㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to compensate for lack of ability through hard work (idiom)