Có 1 kết quả:

jiāng huì

1/1

jiāng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auxiliary verb introducing future action: may (be able to)
(2) will (cause)
(3) should (enable)
(4) going to

Một số bài thơ có sử dụng