Có 1 kết quả:

zhuān yī

1/1

zhuān yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single-minded
(2) concentrated