Có 1 kết quả:

zhuān rèn

1/1

zhuān rèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full time
(2) to appoint sb to a specific task