Có 1 kết quả:

zhuān liè

1/1

zhuān liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special train
(2) abbr. for 專門列車|专门列车[zhuan1 men2 lie4 che1]