Có 1 kết quả:

zhuān lì

1/1

zhuān lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patent
(2) sth uniquely enjoyed (or possessed etc) by a certain group of people
(3) monopoly