Có 1 kết quả:

zhuān zhì

1/1

zhuān zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) autocracy
(2) dictatorship

Một số bài thơ có sử dụng