Có 1 kết quả:

zhuān zhì zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolutism
(2) despotism
(3) autocracy