Có 1 kết quả:

zhuān qū

1/1

zhuān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special district
(2) prefecture