Có 1 kết quả:

zhuān yuán

1/1

zhuān yuán

phồn thể

Từ điển phổ thông

trợ lý giám đốc

Từ điển Trung-Anh

(1) assistant director
(2) commissioner