Có 1 kết quả:

zhuān shǔ

1/1

zhuān shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to belong or be dedicated exclusively to
(2) proprietary
(3) private
(4) personal