Có 1 kết quả:

zhuān yì

1/1

zhuān yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deliberately
(2) on purpose