Có 1 kết quả:

zhuān gōng

1/1

zhuān gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to specialize in
(2) to major in