Có 1 kết quả:

zhuān zhèng

1/1

zhuān zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuyên chính, độc tài

Từ điển Trung-Anh

dictatorship