Có 1 kết quả:

zhuān duàn

1/1

zhuān duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to act arbitrarily
(2) to make decisions without consulting others