Có 1 kết quả:

zhuān yǒu

1/1

zhuān yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exclusive
(2) proprietary