Có 1 kết quả:

zhuān àn

1/1

zhuān àn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special case for investigation
(2) project (Taiwan)