Có 1 kết quả:

zhuān yè xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) professionalism
(2) expertise