Có 1 kết quả:

zhuān yè hù

1/1

zhuān yè hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) family firm producing a special product
(2) cottage industry