Có 1 kết quả:

zhuān yè jiào yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) specialized education
(2) technical school