Có 1 kết quả:

zhuān hèng

1/1

zhuān hèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imperious
(2) peremptory