Có 1 kết quả:

zhuān quán

1/1

zhuān quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) autocracy
(2) dictatorship

Một số bài thơ có sử dụng