Có 1 kết quả:

zhuān kuǎn

1/1

zhuān kuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special fund
(2) money allocated for a particular purpose