Có 1 kết quả:

zhuān zhì

1/1

zhuān zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of medicine) to use specifically for the treatment of